www.eRejent.pl     

Umowa dzierżawy


UMOWA DZIERŻAWY

Umowa zawarta w dniu .................................. w ...........................

pomiędzy:
......................................................, zwanym dalej Wydzierżawiającym
a
......................................................, zwanym dalej Dzierżawcą
o następującej treści:

§ 1

1. Wydzierżawiający oświadcza, że jest właścicielem nieruchomości .................................................................... (zabudowanej / niezabudowanej itp.) położonej w ............................., która jest zapisana w księdze wieczystej nr KW ............................. prowadzonej przez Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w ............................. Wskazana nieruchomość zabudowana jest ................................. (podać typ zabudowań) o łącznej powierzchni .........................................................................., których rzut architektoniczny stanowi załącznik do niniejszej umowy.

2. Wydzierżawiający oświadcza ponadto, że wskazana nieruchomość w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest na cele ...................................................................................................................................................................................................................................

§ 2

Wydzierżawiający oddaje Dzierżawcy nieruchomość wskazaną w § 1 ust. 1 do używania i pobierania pożytków z przeznaczeniem na ................................................... ....................................................... będącej przedmiotem prowadzonej przez dzierżawcę działalności gospodarczej.

§ 3

1. Dzierżawca zobowiązany będzie do zapłaty wydzierżawiającemu czynszu dzierżawnego w wysokości............................ (kwotę podaje się również słownie) miesięcznie.

2. Wskazana w ust. 1 kwota nie obejmuje podatku VAT.

3. Czynsz dzierżawny będzie płatny za każdy miesiąc kalendarzowy w terminie do 10 dnia tego miesiąca na rachunek bankowy Wydzierżawiającego....................... na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wydzierżawiającego.

4. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Dzierżawcy.

§ 4

1. Umowa zawarta zostaje na czas nieoznaczony.

2. Każdej ze stron umowy przysługuje prawo jej wypowiedzenia ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego, z tym że dla swej skuteczności oświadczenie takie musi zostać złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności z 6-miesięcznym wyprzedzeniem.

3. Prawo Wydzierżawiającego do wypowiedzenia niniejszej umowy jest wyłączone przez pierwsze 3 lata kalendarzowe obowiązywania umowy.

§ 5

Strony zgodnie oświadczają, że w dniu zawarcia umowy nastąpiło wydanie nieruchomości będącej przedmiotem dzierżawy na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego stanowiącego załącznik do niniejszej umowy. Dzierżawca oświadcza, że przedmiot dzierżawy jest zdatny do wskazanego w umowie użytkowania.

§ 6

Dzierżawca jest uprawniony do dokonania niezbędnych prac adaptacyjno - remontowych w przedmiocie dzierżawy, z tym że zakres i charakter tego rodzaju prac zostanie każdorazowo uzgodniony z Wydzierżawiającym.

§ 7

1. Po zakończeniu dzierżawy Dzierżawca zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić nieruchomość Wydzierżawiającemu w stanie niepogorszonym, z uwzględnieniem prac wykonanych według § 6 niniejszej umowy.

2. Wydanie nieruchomości Wydzierżawiającemu po zakończeniu umowy nastąpi na podstawie protokołu zdawczo- odbiorczego zawierającego ewentualne zastrzeżenia stron umowy co do procedury odbioru lub stanu nieruchomości.

§ 8

Dzierżawcy nie przysługuje prawo do zwrotu nakładów poniesionych na urządzenie nieruchomości.

§ 9

Wszelkie zmiany niniejszej umowy dokonane muszą być w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 10

W kwestiach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

§ 11

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

............................... ......................................

Wydzierżawiający Dzierżawca
Regulamin | Informacje o cookies | Reklama
Kopiowanie, powielanie lub rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób materiałów
zawartych w serwisie jest zabronione.