www.eRejent.pl     

Umowa dzierżawy gruntów rolnych


UMOWA DZIERŻAWY GRUNTÓW ROLNYCH

Zawarte w dniu .......................................... w .............................................
Pomiędzy:
..................................................................................... (dane dotyczące Wydzierżawiającego)
zwanego dalej Wydzierżawiającym
a
..................................................................................... (dane dotyczące Dzierżawcy)
zwanego dalej Dzierżawcą

§ 1

Wydzierżawiający oświadcza, że jest właścicielem nieruchomości rolnej położonej w ................................, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr ................ o powierzchni .............................................................................................. (podać powierzchnię także słownie), zapisanej w Księdze Wieczystej KW............................, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w ..........................................- Wydział Ksiąg Wieczystych.

§ 2

1. Wydzierżawiający oddaje Dzierżawcy całą wymienioną w § 1 nieruchomość do używania i pobierania pożytków z przeznaczeniem na prowadzenie działalności rolniczej.

2. Dzierżawca powinien wykonywać dzierżawę zgodnie z wymogami prawidłowej gospodarki.

§ 3

1. Umowa zostaje zawarta na okres .......................... lat.

2. Dzierżawcy przysługuje, z zastrzeżeniem ust.3, prawo rozwiązania umowy za wypowiedzeniem ze skutkiem na ostatni dzień roku, w którym doręczył wydzierżawiającemu wypowiedzenie w formie pisemnej- zastrzeżonej pod rygorem nieważności.

3. Prawo dzierżawcy do rozwiązania umowy jest wyłączone przez pierwszych ................ lat obowiązywania umowy.

§ 4

1. Dzierżawca budzie zobowiązany do zapłaty Wydzierżawiającemu czynszu dzierżawnego w wysokości..................................

2. Czynsz, o którym mowa w ust. 1 obejmuje podatek od towarów i usług.

3. Zapłata czynszu zostanie dokonana..................................................

§ 5

Wydanie nieruchomości Dzierżawcy nastąpiło w dniu zawarcia umowy. Nieruchomość znajduje się w stanie nadającym sie do użytku, co Dzierżawca niniejszym potwierdza.

§ 6

Dzierżawca uprawniony jest do zabudowania nieruchomości, o której mowa w § 1 ust. 1, budynkiem przeznaczonym do ........................................

§ 7

Dzierżawcy nie wolno oddawać nieruchomości w poddzierżawę lub do bezpłatnego uzywania.

§ 8

1. Po zakończeniu dzierżawy Dzierżawca zobowiązany jest zwrócić nieruchomość Wydzierżawiającemu w stanie nie pogorszonym.

2. Dzierżawcy nie przysługuje prawo do zwrotu nakładów poniesionych a zabudowę i urządzenie nieruchomości.

3. W przypadku niewykonania obowiązku, o którym mowa w ust. 1 Dzierżawca zobowiązany będzie do zapłaty wynagrodzenia z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości, w wysokości ............................% stawki czynszu dzierżawy, określonej w § 4 ust. 1, za kazdy rozpoczęty miesiąc bezumownego korzystania z nieruchomości.

4. Do zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 3, stosuje isę odpowiednio postanowienia § 4 ust.3.

§ 9

Koszty zawarcia niniejszej umowy ponosi Dzierżawca.

§ 10

W spawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się Kodeks cywilny.

§ 11

Pożytki przysługujące z płatności obszarowych przysługujące po integracji z Unią Europejską pobierać będzie Dzierżawca.

§ 12

Wszelkie zmianny niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 13

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

............................................... ...............................................

WYDZIERŻAWIAJĄCY DZIERŻAWCA
Regulamin | Informacje o cookies | Reklama
Kopiowanie, powielanie lub rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób materiałów
zawartych w serwisie jest zabronione.